Nieuws

Nieuwe toegankelijkheidsrichtlijn OR en OV

Zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. CROW heeft om die reden de nieuwe Richtlijn Toegankelijkheid opgesteld.

Nieuwe toegankelijkheidsrichtlijn OR en OV

Nieuwe richtlijn


Om aan de voorwaarden zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit te voldoen, is het nodig dat het openbaar vervoer en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor mensen met en zonder beperkingen. Wegbeheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers hebben behoefte aan eenduidige richtlijnen om die toegankelijkheid te realiseren. CROW heeft om die reden de nieuwe Richtlijn Toegankelijkheid opgesteld.

Goede toegankelijkheidToegankelijkheid van de openbare ruimte en het OV is in allerlei verdragen en wetten geregeld. In het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, staat dat iedereen toegang moet hebben tot de fysieke omgeving en vervoer. Nederland heeft aangegeven dit verdrag te ratificeren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor planvorming en inrichting van de lokale openbare ruimte. Daarnaast zijn gemeenten volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verplicht om burgers te ondersteunen om maatschappelijk te kunnen participeren. Verder regelen de nieuwe Europese verordening Passagiers-rechten en de Wet gelijke behandeling een goede toegankelijkheid van bussen en halteplaatsen.

Te veel richtlijnen


Ondanks de geldende wetten zijn er in de praktijk nog aanzienlijke problemen, zo blijkt uit een probleemverkenning door het ministerie van VWS in 2011. De openbare ruimte is nog niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn voor dit probleem meer oorzaken te noemen, maar een daarvan is de veelheid aan richtlijnen. Er is behoefte aan eenduidigheid, samenhang en afstemming van toegankelijkheidsrichtlijnen. CROW wil met het uitbrengen van de publicatie Richtlijn Toegankelijkheid de bestaande richtlijnen bundelen én verouderde kennis actualiseren.


Toename senioren vergroot noodzaak


Het aantal senioren ouder dan 75 jaar neemt toe: naar verwachting groeit dit aantal van 1,1 miljoen in 2011 naar 2,4 miljoen in 2040. Meer dan in het verleden leiden veel senioren een actief leven. Ze werken langer door en participeren meer in activiteiten buitenshuis. Senioren moeten zelfstandig kunnen blijven winkelen, reizen en recreëren. Het ouder worden gaat echter veelal gepaard met beperkingen. Wegontwerpers moeten zich bewust zijn van die beperkingen in combinatie met de veranderende behoeften van senioren. De noodzaak van een toegankelijke openbare ruimte is daarmee nog meer toegenomen.


Richtlijn verkrijgenDe CROW-publicatie Richtlijn Toegankelijkheid (artikelnummer 337) is te bestellen op www.crow.nl/337 en online beschikbaar in de Online Kennismodule Meubilair en Installaties. Aan deze publicatie heeft een werkgroep gewerkt, bestaande uit medewerkers van gemeenten, provincies, belangenverenigingen, adviesbureaus en vervoersbedrijven.
 

 

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel