Nieuws

BRL Straatwerk: einde aan dagelijkse discussies

Met het verschijnen van de Beoordelingsrichtlijn 9334 ‘Straatwerk’ kan er een eind komen aan talrijke discussies over het proces en het eindresultaat van bestratingen. Henk Legger, voorzitter van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS): “Gemeenten en aannemers wijzen naar elkaar bij technische gebreken als spoorvorming, te smalle voegen en materiaalbreuk, evenals bij tekortkomingen in het proces, zoals onduidelijke offertes, onverwacht meerwerk, en opleveringseisen. We willen die discussies eruit halen. Wij denken dat de sector met de BRL en bijborende certificering van aannemersbedrijven een prima instrument in handen heeft om tot een goed (arbeids)proces en prima eindresultaat te komen.”

Het belangrijkste doel van BRL is om goed en verantwoord straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken. Bovendien draagt het bij aan de verbetering van het imago van de branche. “Mede omdat we het kaf van het koren kunnen scheiden. Zeker als de opdrachtgevers de uitgangspunten van een verantwoord proces en goede eindkwaliteit omarmen en niet uitsluitend op de laagste prijs selecteren. Daarnaast gaat er van de BRL een stimulans uit voor scholing en vakmanschap, omdat een gecertificeerd bedrijf binnen een aantal jaren met 60% vakgeschoolde mensen moet werken. Wij zijn blij dat wij als VMS het initiatief hebben genomen tot deze certificeringmogelijkheid en dat de hele keten zich erachter heeft geschaard. Nu is het aan gemeenten om de BRL voor te schrijven en aan bestratings/aannemersbedrijven om zich certificeren. Ik schat in dat een bedrijf dat al aandacht besteedt aan interne kwaliteitszorg zeker binnen een half jaar klaar kan zijn voor certificatie op grond van de BRL Straatwerk.”


Instrument past bij deze tijd
De VMS-voorzitter verwacht dat gemeenten zeker gaan werken met de BRL. “Het is namelijk een instrument dat helemaal past bij de regierol die gemeenten meer en meer gaan vervullen. De tijd dat er veel vakkennis van straatwerk op de afdelingen aanwezig was, is (noodgedwongen) voorbij. De eigen opzichters, de eigen straatmakerploegen, technische specialisten, die taken zijn overgeheveld naar ingehuurde partijen. Gemeenten kunnen zich ook laten ontzorgen, mits zij binnen die regierol kunnen vertrouwen op verantwoorde processen en de beoogde eindkwaliteit. Juist daar is zo’n certificatieproces weer nuttig bij. Natuurlijk weet je dat Nederland aan elkaar hangt van regels, voorschriften en keurmerken, maar bij straatwerk ontbrak een overall instrument om je als gemeente op voorhand te waarborgen van kwaliteit van straatwerk. Er is al jarenlang de Erkenningsregeling van de SEB, die uiterst waardevol is, maar deze richt zich vooral op de uitvoering. Wij wilden ook het (arbeids)proces op orde krijgen. Zodat partijen voorafgaand aan een project hun huiswerk goed doen. Je moet goed straatwerk aan de voorkant regelen. En niet ergens halverwege of aan het eind.”
 

Afspraken voor elk onderdeel
Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, heeft de VMS gebruik gemaakt van veel kwaliteitseisen van de SEB en de Standaard RAW 2012. “We wilden wel meer wielen aan de wagen, een bredere blik op het proces van straatwerk. Daarom hebben wij alle partijen in de keten aan de overlegtafel uitgenodigd, soms op persoonlijke titel vanuit organisaties. Dat had ook te maken met politieke discussies over wel of niet steun voor deze BRL. We hebben als VMS op een gegeven moment zelf het initiatief genomen en geld vrijgemaakt. Wij wilden behalve de kwaliteit het proces verbeteren. Wij zijn van oudsher gefocust op verbetering van de arbeidsomstandigheden van straatwerk door de inzet van machines en apparatuur. We hebben niets tegen ambachtelijk, handmatig straatwerk, maar je kunt mensen niet dagelijks 24 ton aan bestratingmaterialen door hun handen laten gaan. Modern straatwerk kan met behulp van mechanisatie, waarvoor net als bij handwerk vakmanschap nodig is. En een proces waarin voor elk onderdeel heldere afspraken gelden. Afspraken die bij de overdracht worden gecheckt en waar ook sancties op staan als zaken niet kloppen. Dat is precies het principe van deze nieuwe BRL en certificatieregeling.”
 

Opdrachtgevers die kunnen vertrouwen op de proces- en productkwaliteit van de ingeschakelde aannemers en bedrijven die vooraf dieper op de werkzaamheden ingaan. Zo zou een aannemer moeten zeggen dat de spoorvorming niet wordt verholpen door er weer een paar centimeter zand onder te gooien. “Ik denk dat 99 van de 100 discussies over de kwaliteit van straatwerk te maken hebben met de draagkracht van de ondergrond en de funderingsconstructie. Breuk, afsplintering, het ligt normaliter niet aan de producten - betonnen bestratingmaterialen hebben zelfs splintervrije koppen - maar aan de ondergrond. Het probleem zit niet in de elementen, zo is mijn ervaring. Denk alleen al aan de maatvastheid van betonnen bestratingproducten. Ze krijgen echter soms wel de schuld. Vandaar dat ook de fabrikanten hebben meegewerkt aan deze norm, evenals keteninstanties van scholing tot regelgeving en van opdrachtgevers tot opdrachtnemers.”

 

Haalbaar
IKOB-BKB heeft in april van dit jaar de BRL Straatwerk vastgesteld. Bestratingbedrijven kunnen zich laten certificeren en hun straatwerk met externe kwaliteitsborging aanbieden. “Na een jaar gaat de BRL onder het regime van KOMO draaien en komt er het bekende stempel op. Belangrijk is dat gemeenten en bedrijven het bestaan en de meerwaarde leren kennen. Als gemeente Purmerend organiseren wij bijeenkomsten met bedrijven die voor ons werken. Ook collega gemeenten zijn daarbij aanwezig. Dan kan men zich voorbereiden op het verplicht stellen van de BRL van de zijde van gemeenten of het zich laten certificeren door de bedrijven. Purmerend wil bedrijven de kans geven dat certificaat te halen en gaat begin 2015 de BRL opnemen in de bestekken. Het moet wel haalbaar zijn, anders schiet je je doel voorbij.”

 

Datzelfde geldt voor de rol van ZZP’ers binnen de bestratingsector. “Je kunt niet verlangen dat zij zich certificeren. Daarom is de aannemer als certificaathouder verantwoordelijk. Hij kan met ZZP’ers werken, maar waarborgt richting opdrachtgever toch dat verantwoorde proces. Simpelweg omdat binnen het bedrijf alle processtappen voor goed straatwerk zijn gedefinieerd en correct moeten worden ingevuld. En de opdrachtgever krijgt dat hoogwaardige straatwerk tegen een reële prijs. Voor ons gevoel telt deze BRL alleen maar winnaars.”
 

Verschijnt in B:ton Special Bestratingen

 

 

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven